SQL upiti - Molim pomoć

Molim pomoć oko ovih zadataka… Rješavala sam, ali nisam sigurna da sam dobro riješila. Prvi zadatak možda radi, a drugi ne rade najbolje, najteži je četvrti zadatak. Svaka pomoć je dobrodošla! Hvala.

Tablice:
ORG (SIFRA_ORG, NAZIV_ORG, ADRESA)
PUT (SIFRA_PUT, SIFRA_ORG, POLAZISTE, ODREDISTE, PRIJEVOZ, TRAJANJE, CIJENA, PRETHODI)

  1. Za svako polazište iz Zagreba prikazati odredište, vrstu prijevoza i naziv organizatora.

SELECT p.odrediste, p.prijevoz, o.naziv_org
FROM org AS o INNER JOIN put AS p
ON o.sifra_org=p.sifra_org
WHERE p.polaziste=‘Zagreb’

  1. Prikazati sve podatke o organizatorima koji imaju barem 3 putovanja koja traju duže od 2 noćenja.

SELECT o.*, COUNT (o.naziv_org) AS broj_putovanja
FROM org AS o INNER JOIN put AS p
ON o.sifra_org=p.sifra_org
WHERE p.trajanje >2
GROUP BY o.naziv_org
HAVING broj_putovanja > 2

  1. Koja putovanja su jeftinija od prosječne cijene putovanja po organizatoru?

SELECT p.*
FROM org AS o INNER JOIN put AS p
ON o.sifra_org=p.sifra_org
WHERE p.cijena < (SELECT AVG (p.cijena)
FROM org AS o INNER JOIN put AS p
ON o.sifra_org=p.sifra_org)

  1. Prikazati odredište i cijenu svakog putovanja, kao i odredište i cijenu putovanja koju mu neposredno prethodi, za putovanja koja su jeftinija od svojeg prethodnika.

SELECT p.odrediste, p.cijena cijena1, p.cijena cijena2, p.prethodi, p.prethodi
ON o.sifra_org=p.sifra_org
WHERE cijena1 < cijena2

  1. Prikazati vrstu prijevoza, trajanje i cijenu za sva ona putovanja koja slijede nakon putovanja brodom u Veneciju.

SELECT p.prijevoz, p.trajanje, p.cijena
FROM put AS p
WHERE p.sifra_put > (SELECT p.sifra_put FROM put AS p
WHERE p.odrediste=‘Venecija’
AND p.prijevoz=‘brod’)

  1. Prikazati trajanje i cijenu onih putovanja koje organizira agencija Atlas, a skuplja su od prosječnog putovanja u Rim.

SELECT p.trajanje, p.cijena
FROM org AS o INNER JOIN put AS p
ON o.sifra_org=p.sifra_org
WHERE o.naziv_org=‘Atlas’
AND p.cijena > (SELECT AVG (p.cijena)
FROM put AS p
WHERE odrediste=‘Rim’)