TRAŽIM: Programera za OpenStreetMap

Trebao bih programera za WordPress da mi doradi postojeći MapPress ili napravi novi plugin da imam funkciju OpenStreetMap uputa (OD - DO). Dakle trebam u post ubaciti kartu i opciju da korisnik upiše od - do i dobije kompletan plan rute.

This topic was automatically closed 365 days after the last reply. New replies are no longer allowed.